Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky Justify s.r.o platia pre nákup v internetovom obchode www.justify.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.justify.sk
Justify s. r.o
Topoľčianska 4085/82
Banka 921 01
ICO : 48 276 995

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ nie sú osobitne upravené inou zmluvou alebo, dohodou, sa spravujú ustanoveniami týchto obchodných podmienok alebo zákona, ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie ; pričom v prípade ak je stranou podnikateľ, vzťahy neupravené týmito obchodným podmienkami sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) a v prípade ak je stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) a ostatnými zákonmi na úseku spotrebiteľského práva, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Pre vylúčenie akýkoľvek sporností a pochybností, a pre zachovanie právnej istoty akékoľvek vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (rozhodujúce právo). Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je založená právomoc slovenských súdov; táto právomoc slovenských súdov je výlučná.
2. Vymedzenie pojmov
„Kupujúcim“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, a to prostredníctvom internetového obchodu www.justify.sk . Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť úplné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.
„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcií informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).
„Objednávkou“ sa rozumie, prostredníctvom www.justify.sk , vyplnený, odoslaný a doručený elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.
„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovanej hmotnostnej miery (1kg).
3. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1 Odoslaná a doručená Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
3.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Súhrn“ zhrnutie objednávky.
3.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe názvu, balenia, ks/bal a katalógového čísla tovaru. Vizuál, obrázky a bližší popis majú nezáväzný, iba informatívny charakter.
3.4 Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.(vážený tovar)
3.5 Všetky Objednávky odoslané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.
3.6 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.
3.7 Za pracovné hodiny počas pracovných dni je považovaný čas:
Pondelok – Štvrtok
7:00 – 18:00
Piatok
7:00 – 18:00
Sobota
7:00 – 18:00
Nedeľa
Zatvorené
Štátne sviatky, dni pracovného pokoja
Zatvorené
4. Cena tovarov a služby
4.1 S výnimkou vážených tovarov, ceny tovarov sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.
4.2 Pri vážených tovaroch je cena stanovená za uvedenú hmotnostnú jednotku (napr. 1kg). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti váženého tovaru.
4.3 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH ako aj bez DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.
4.4 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, bude však navýšená o cenu zálohy za vratný obal v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných. Vratné obaly sú účtované samostatne podľa aktuálneho cenníka.
4.5 Ceny tovarov sú denne aktualizované.
4.6 Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru (na Stránke uvedené v objednávke ako službu „Spôsob dopravy“). Pri osobnom odbere sa cena za dovoz tovaru neúčtuje.
5. Platobné podmienky
5.1 Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať výlučne v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu Justify s.r.o
5.2 Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 5.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.
5.3 Úhrada vkladom na účet predávajúceho
6. Dodacie podmienky
6.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Nákupný košík – „Fakturačné údaje/Dodacie údaje“). Miesto dodanie môže byť len na území SR.
6.2 Tovar dodáva Predávajúci Kupujúcemu podľa pravidiel (bod 3.7)
6.3 Termín dodania si môže Kupujúci určiť deň (dátum) prípadne čas podla dohody.
6.4 Za najskorší možný termín dodania si môže Kupujúci určiť deň (dátum) nasledujúci do 48 hodin, v ktorom Objednávku odoslal, alebo iný termín po dohode.
6.5 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Dodacia adresa“/“Fakturačné údaje“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.
6.6 Ak si Kupujúci na prebratie Objednávky určí Príjemcu, je Objednávku oprávnený prevziať aj tento Príjemca . Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru.
6.7 V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam a možno aj zmeniť termíny dodania tovaru, určené Kupujúcim. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o zmenenom termíne a čase dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho na dohodnutie si iného vhodného termínu alebo miesta dodania.
6.8 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny (výhrada vlastníctva).
6.9 Kupujúci má možnosť prebratia len kompletnej objednávky alebo jej kompletné odmietnutie, a to len za stanovených podmienok. V prípade odmietnutia objednávky bez zjavného zavinenia Predávajúceho bude účtovaná Kupujúcemu, cena dopravy v plnej výške.
7. Reklamácia objednávky
7.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.
7.2 Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru; kupujúci nemá nárok, vyplývajúci mu z uplatnených vád alebo reklamácie tovaru, ktorý mal alebo mohol zistiť pri jeho prevzatí, najmä počet jednotlivých položiek alebo fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
7.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.justify.sk
7.4 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bezodkladne, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
7.5 Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na adresu obchod@justify.sk
7.6 Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
7.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.
7.8 Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.justify.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:
a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),
b) vrátením peňazí.
8. Alternatívne riešenie sporov
8.1 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.justify.sk je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
8.3 Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
9. Storno objednávky
9.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať najneskôr deň pred dátumom dodania a to doručením emailu na adresu: obchod@justify.sk s uvedením čísla objednávky.
9.2 Objednávku nie je možné zo strany Kupujúceho stornovať v deň dodania Objednávky, alebo kedykoľvek po tomto dni.
10. Záručná doba
10.1 Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.
10.2 Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.
11. Práva a povinnosti predávajúceho
11.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci kópiu svojej Objednávky, potvrdenie o dodanom tovare a hotovostný blok.
11.2 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania Objednávky, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.
11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.
11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.
11.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo telefónneho čísla.
12. Práva a povinnosti kupujúceho
12.1 Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi Justify s.r.o prípadne na obchod@justify.sk
12.2 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.
12.3 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.
12.4 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.
12.5 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 a 10.2, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za dopravu v plnej výške. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.
12.6 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s Objednávkou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci Objednávke, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.
12.7 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru.
13. Ochrana osobných údajov
13.1 Kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že predávajúci získava a spracúva jeho osobné údaje na účel poskytovania služieb a tovaru Predávajúceho, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na poskytovania služieb a tovaru ako i podľa osobitného predpisu, pričom jeho osobné údaje sú okrem orgánov verejnej moci určené i pre tretiu osobu, ktorá spracováva osobné údaje podľa osobitého predpisu.
13.2 Kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci získava a uchováva jeho osobné údaje po celú dobu zmluvného vzťahu a štyri roky po ich skončení ak osobitý predpis neustanovuje inak. Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k osobným údajom, týkajúcich sa ho, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ak takýto poskytol. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou i zmluvnou požiadavkou.
13.3 Vyplnením záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu www.justify.sk Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho.
13.4 Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.
14. Licencie, Autorské práva
14.1 Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.
14.2 Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 13.1, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.
15. Dostupnosť stránky
15.1 Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať, z technických dôvodov, upgradu softwaru alebo denného aktualizovania.
15.2 Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať objednávku a s tým spojené činnosti, vyplývajúce z predmetných obchodných podmienok.
16. Nadriadený orgán
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava
Polianky 8
841 01 Bratislava
17. Záverečné ustanovenia
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2021