Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY JUSTIFY s.r.o ďalej len „VOP“


1. Úvodné ustanovenie
1.1Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti JUSTIFY spol. s.r.o. , so sídlom Topoľčianska 4085/82 , 921 01 Banka, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava , Oddiel : Sro, Vložka číslo:36319/T , IČO:48276995 , DIČ:2120124050, e-mail: info@justify.sk, webové sídlo www.justify.sk (ďalej len „Predávajúci“) a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.
1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre predaj tovaru fyzickým osobám -spotrebiteľom a pre predaj tovaru podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Kupujúci“)1.2.1pre kúpu projektovej dokumentácie rodinných domov a iných stavieb, 1.2.2pre kúpu katalógov 1.3Projektová dokumentácia je určená pre územné konanie, pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby. Vyobrazenie domu v katalógu (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v realizačných projektoch oproti návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná koncepcia návrhu. 1.4Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a na realizáciu stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).1.5Projektovú dokumentáciu rodinného domu tvorí: a) Projekt architektonicko – stavebného riešenia, ktorý obsahuje: súhrnnú technickú správu, výkresy : Základy, pôdorysy, rez, krov,pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, murovacích tvárnic, strešnej krytiny .b) Projekt požiarno-bezpečnostného riešenia, ktorý obsahuje: technickú správu a výkresy c) Projekt statiky obsahuje: technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz materiálu.d) Projekt vykurovania obsahuje: technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov kúrenia, schému zapojenia, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. e) Projekt zdravo technickej inštalácie obsahuje: Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, vnútornej domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu. f) Projekt elektroinštalácie obsahuje: Technickú správu, rozvody zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzačov, bleskozvod a výkaz materiálu. g) Položkový rozpočet a výkaz výmer. Položkový rozpočet , ktorý je v prípade objednávky kompletného typového projektu zdarma, je podrobný v časti „Architektúra“ a „Statika“ a aproximatívny v jednotlivých profesiách.1.6Typová projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Projektová dokumentácia pri zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie. (únosnosť v základovej škáre min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón. 1.7 Každý projekt domu je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku. 1.8 Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jeden dom.1.9Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.1.10Projekt v elektronickej verzii na archívne účely (PEVA) , slúži výhradne na archívne účely, prípadne pre potreby banky na vybavenie hypotekárneho úveru, alebo v niektorých prípadoch pre potreby stav. úradu. Tento projekt nie je editovateľný a môže si ho Kupujúci objednať iba v prípade, ak už má zakúpený základný projekt rodinného domu od Predávajúceho, na adrese: info@justify.sk Projekt v elektronickej forme obsahuje:a)Zjednodušený pôdorys nadzemných podlaží s vonkajšími rozmermi a výmerou miestností vo formáte DVGB) Pôdorys základov, Pôdorysy nadzemných podlaží, Pôdorys strechy, Rezy, Pohľady vo formáte JPG s označením archív Justify (iba časť Architektúra)c)Výpis prvkov vo formáte PDFd)Textovú časť, ktorá zahŕňa všetky sprievodné a technické správy základného projektu rodinného domu z tlačenej verzie vo formáte DOC e)Projekt v elektronickej verzii na archívne účely nezahŕňa výkresovú časť jednotlivých profesií. 1.11Rozpočtové náklady uvádzané v katalógu sú informatívne, závislé na druhu a cenách materiálov a cien realizačných firiem v danom čase a období.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením zálohy a písomným prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky. 2.2Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru. 2.3Tovar podľa bodu 1.2 je možné objednať:2.3.1 osobne v sídle Predávajúceho , kde je možné využiť aj bezplatnú konzultáciu s architektmi, 2.3.2 písomne , kedy je pri písomnej objednávke potrebné na adresu sídla Predávajúceho zaslať doporučený list s čitateľne a kompletne vyplneným objednávkovým formulárom (je možnosť ho zaslať na požiadanie) spolu s kontrolným ústrižkom (platí len pri tovare podľa bodu 1.2.1) prípadne jeho fotokópiou poštovej poukážky typu „U“, ktorou bola realizovaná platba zálohy – doklad o zaplatení zálohy,2.3.3prostredníctvom obchodných zástupcov Predávajúceho za rovnakých podmienok, ako u Predávajúceho2.3.4cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovom sídle: www.justify.sk , kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne telefonický a e-mailový kontakt) a vyplnený objednávkový formulár odoslať. V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je možné využiť e-mail info@justify.sk . Vo všetkých prípadoch pre tovar podľa bodu 1.2.1 bude objednávka akceptovaná až po uhradení zálohy za tovar (pre urýchlenie procesu vybavenia objednávky je možné ústrižok poštovej poukážky zaslať -mailom), teda dňom prijatia platby zálohy na účet Predávajúceho, alebo dňom prijatia platby v hotovosti.2.4Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto VOP a všetkých ich súčastí platných v okamihu prevedenia objednávky. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť, rovnako aj s cenou objednaných tovarov a k súhlasu s nimi pristupuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“. 2.5 Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu.2.6 Po prijatí objednávky aprijatí zálohy za tovar(podľa bodu 1.2.1) potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky a zálohovej platby a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

3. Kúpna cena a platobné podmienky
3.1 Celková kúpna cena tovaru - jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových projektov a katalógov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle Predávajúceho, v katalógu , v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. 3.2 Pri objednaní tovaru -typovej projektovej dokumentácie rodinného domu je nutná pred odoslaním tovaru úhrada preddavku/zálohy vo výške aktuálnej ceny uvedenej na webovom sídle Predávajúceho www.justify.sk s tým, že platbu zálohy je možné realizovať po odoslaní objednávky :3.2.1 prevodom cez internet banking (číslo účtu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3.2.2 platobnými systémami bánk (TatraPay, cardPay, Sporopay, VÚBeplatby, apod. )3.2.3platbou poštovou poukážkou ( vzor vyplnenia poštovej poukážky ; variabilný symbol: 66400000)3.2.4pri osobnej objednávke v hotovosti alebo platobnými kartami (VISA, Maestro, MasterCard, apod.) 3.3Bez zaplatenej zálohy nie je objednávka platná. 3.4Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny na projektovej dokumentácii podľa želania Kupujúceho. Zmenu projektovej dokumentácie možné dohodnúť na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. 3.5 V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.1. sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné. V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.2. nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné. 3.6Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

4. Dodacie podmienky
4.1 Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Termín expresnej alebo super expresnej dodávky platí od doby riadneho objednania a uhradenia zálohy za tovar, po deň určený pošte na prepravu alebo deň osobného prevzatia tovaru. Možnosť expresnej alebo super expresnej dodávky tovaru sa doporučuj ez kapacitných dôvodov vopred telefonicky preveriť. Príplatky za expresnú alebo super expresnú dodávku tovaru budú zúčtované v konečnej faktúre. Na tovar -projekty označené ako NOVINKY sú dodacie lehoty 4týždne. 4.2 Termíny dodania tovaru, príplatky a zálohy (termín má každý dom uvedený na stránke katalógu) :- Štandardný typový projekt rodinného domu – termín dodania je 5 pracovných dní , bez príplatku -záloha 150,- EUR- Štandardný typový projekt rodinného domu – expresný termín dodania je 24 hodín, príplatok +10% - záloha 150,- EUR- Štandardný typový projekt rodinného domu – super expresný termín dodania je 3 hodiny, príplatok +20% - záloha 150,- EUR- Typový projekt rodinného domu "Špeciál" - termín dodania je 6 týždňov - záloha 50% z aktuálneho cenníka projektov- Štandardný typový projekt rodinného domu z archívu - termín dodania je 8týžd ňov– záloha 50% z aktuálneho cenníka projektov z archívu.- Projekt rodinného domu v prevedení Inteligentný dom v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v čase kúpy katalógu – termín dodania je 4 týždne, príplatok 350,- EUR – záloha z projektu s príplatkom je 50% z celkovej ceny. - Projekt rodinného domu v prevedení Odolný dom v rozsahu uvedenom v aktuálnom katalógu v čase kúpy katalógu – termín dodania je 4 týždne, príplatok 400,- EUR – záloha z projektu s príplatkom je 50% z celkovej ceny. - Pri dodatočnom objednaní projektu (ak už klient štandardný projekt má) na dopracovanie v prevedení Odolného domu a Inteligentného domu, bude projekt následne dodaný v 3 pare realizačného projektu. Príplatok za službu sa hradí v 100% výške vopred. - Projekty doplnkových stavieb je možné objednať jedine spolu s projektovou dokumentáciou rodinného domu, prípadne dodatočne doobjednať v prípade, ak už Kupujúci má zakúpený projekt rodinného domu od Predávajúceho. Pri doobjednaní projektovej dokumentácie doplnkovej stavby je termín dodania ako pri štandardných projektoch a nie je potrebné platiť zálohu. - Pri energetickom certifikáte na rodinný dom, ktorý je v ponuke aktuálneho katalógu , je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a záloha je 100,- EUR, - Pri projektoch objednaných po 1.1.2022 je energetický certifikát zdarma, to platí však iba v prípade, ak rodinný dom je zhotovený podľa projektovej dokumentácie Justify spol. s.r.o a nebola zhotovená žiadna zmena pri výstavbe,ani zmena stavebných materiálov,termín dodania je individuálny podľa dodaných podkladov, záloha je 0,-EUR - Pri projektoch objednaných po 1.1.2015, kde bola vykonaná iba zmena stavebných materiálov je energetický certifikát potrebné prepočítať a cena za energetický certifikát je 100,- EUR, záloha je vplnej výške vopred. - Pri projektoch objednaných po 1.1.2015, kde bola vykonaná zmena stavebných materiálov a aj zmena dispozície, zmena v obvodových konštrukciách, zmena veľkosti okien, je energetický certifikát potrebné prepočítať celý a v tom prípade je cena za energetický certifikát 155,- EUR, záloha je 100,- EUR. - Pri energetickom certifikáte na rodinný dom, ktorý nie je v ponuke aktuálneho katalógu, je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a záloha je 350,- EUR- V prípade zmeny projektu a požiadavke na prepočet teplo technického hodnotenia stavby je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a cena za nový prepočet je 100,00 EUR, ktorú je potrebné uhradiť vopred. - Projektová štúdia rodinného domu – termín dodania 3 pracovné dni. Kupujúci si môže objednať maximálne 3 typy projektovej štúdie rodinného domu vo zvýhodnenej cene 10,- EUR, záloha je 0,-EUR. - Projekt v elektronickej verzii na archívne účely (PEVA) , ktorý nie je editovateľný,si mô že Kupujúci objednať iba v prípade, ak už má zakúpený základný projekt rodinného domu od Predávajúceho – termín dodania 10 pracovných dní. Cena za PEVA je 80,-EUR , ktorú je potrebné uhradiť vopred. - Individuálny projekt – termín dodania od 4 týždňov a v cene od1560,- EUR pre tých, ktorí si nevybrali zo širokej ponuky typových projektov rodinných domov JUSTIFY. Pre získanie viac informácii je potrebné napísať na email: info@justify.sk . Termíny sú podľa voľných kapacít v projekcii Predávajúceho. Prvé dve hodiny konzultácie sú zdarma.4.3Možnosti dodania a doobjednania tovaru:4.3.1 Pri objednávkach projektov rodinných domov Predávajúci dodá kompletnú projektovú dokumentáciu v šiestich vyhotoveniach pare len v listinnej podobe (3 pare projektu na stavebné povolenie v mierke 1:100 a3 pare realizačného projektu v mierke 1:50). Spolu 6 pare. Kupujúci si môže doobjednať maximálne jedno pare projektu na stavebné povolenie v cene 45,- EUR a maximálne jedno pare realizačného projektu v cene 100,- EUR. Doobjednanie jedného pare realizačného projektu je možné iba v prípade, ak už Kupujúci má zakúpený kompletný projekt rodinného domu (3 pare projektu na stavebné povolenie v mierke 1:100 a3 pare realizačného projektu v mierke 1:50).4.4Termín dodania projektových štúdií rodinných domov a katalógov je do 3 prac .dní na dobierku a bez záloh, pri platbe vopred na účet Predávajúceho sú zasielané na sprievodku bez poštovného.4.5Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia objednávky a prijatia zálohy od Kupujúceho Predávajúcim. objednaný termín odovzdania tovaru môže Predávajúci jednostranne predĺžiť pri vzniku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky , alebo výluky znemožňujúce alebo výrazne obmedzujúce dopravu tovaru, poškodenie, zničenie v dôsledku potopy, požiaru, mrazu, alebo protiprávnej činnosti tretej osoby, krádež tovaru) . V prípade predĺženia termínu dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností Predávajúceho a Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru. 4.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu
po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou.

5. Stornovanie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1 Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru. 5.2 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. 5.3Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru uvedeného v bode1.2.2. aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady vrátenia tovaru znáša Kupujúci. 5.4Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode1.2.1. nakoľko projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre výstavbu na vopred určenom pozemku, podľa §7, bodu 6, odst. c, zákona č. 102/2014 . 5.5Vprípade, že Kupujúci trvá na odstúpení od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2.1 pred prevzatím tovaru, obdrží od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR , ako kompenzáciu za vykonané planografické práce. 5.6 Vprípade, ak si Kupujúci bez právne relevantného dôvodu neprevezme objednaný tovar uvedený v bode 1.2.1 do 30 dní od dohodnutého termínu dodania tovaru anedá písomné zrušenie objednávky, považuje sa objednávka za stornovanú. V prípade stornovania a znovu objednania toho istého tovaru podľa bodu 1.2.1 rovnakým Kupujúcim alebo na ten istý pozemok, Kupujúci nemá nárok na akciové zľavy v trvaní 24 mesiacov.5.7Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na webovom sídle Predávajúceho: www.justify.sk

6. Zľavy a akcie
6.1 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať rôzne akčné zľavy a tieto budú uvádzané vždy na webovom sídle Predávajúceho príp. vtlačených médiách a budú platné iba po dobu uvedenú v týchto médiách. Akčné ceny budú platné, pokiaľ v tomto termíne bude projektová dokumentácia objednaná a bude uhradená celá záloha za tovar. 6.2 Pri akčných zľavách nie je možné si uplatniť žiadne ostatné zľavy.

7. Záruky a reklamácie
7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim atiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).7.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad (faktúra a doklad o zaplatení). 7.3Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním. V prípade, že sa Kupujúcemu zničia výkresy, má možnosť si ich objednať samostatne po zadaní zákazníckeho čísla Kupujúceho a čísla výkresu v symbolickej cene 1,- EUR za každý výkres (max. do počtu 3 ks) +poštovné, alebo si môže doobjednať 1 celé pare po zadaní zákazníckeho čísla Kupujúceho v cene viď. článok 4, bod 4.3.1 týchto VOP + poštovné . 7.4Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach tovaru( chýbajúce pare, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru, pri zistených vadách prevedenia samotnej projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr do konca záručnej doby. 7.5 Vady projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný oznámiť písomným oznámením. Riadne oznámenie vád musí obsahovať dostatočný popis vady, označenie časti tovaru, na ktorej sa vada nachádza. Oznámenie vád musí byť v lehote uvedenej v tomto článku preukázateľne doručené Predávajúcemu. O reklamácii bude rozhodnuté do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu, v prípade nutnosti odborného posúdenia najneskôr do 30-tích dní odo dňa uplatnenia a obdržania reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci vyrozumený písomne doporučeným listom. Nárok na odstránenie vady diela bude v primeranej lehote. 7.6K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované. 7.7Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou Legislatívy po termíne odovzdania tovaru.

8. Autorské práva – Licencia
8.1 Projektová dokumentácia je vyjadrením architektonického diela, ktoré je chránené autorským právom. Predávajúci je nositeľom autorských práv k architektonickým dielam uverejneným v ponukovom Katalógu projektových riešení. Kúpna zmluva je zároveň licenčnou zmluvou, ktorá Kupujúceho oprávňuje na použitie architektonického diela. Kupujúci nemá právo udeliť súhlas na použitie architektonického diela tretej osobe ani previesť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. Práva udelené touto zmluvou sa vzťahujú len na osobu Kupujúceho, neprechádzajú na právneho nástupcu Kupujúceho a nemôžu byť prevedené na inú osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho. Licencia je nevýhradná. Právo Predávajúceho použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil nie je dotknuté, a takisto nie je dotknuté právo Predávajúceho udeliť licenciu tretej osobe. Zmeny architektonického diela je možné vykonať iba s vopred písomne udeleným súhlasom Zhotoviteľa. Licencia podľa tejto zmluvy sa udeľuje na dobu do kolaudácie stavby postavenej na základe projektovej dokumentácie. Práva nadobúdateľa ani iného vlastníka stavby tým nie sú dotknuté. Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.8.2 Bez písomného súhlasu autora nie je Kupujúci oprávnený použiť vizualizáciu rodinného domu na propagačné účely. V prípade, že od autora tento súhlas obdrží, pri použití vyobrazenia rodinných domov a projektových riešení z Katalógu rodinných domov na propagáciu, je Kupujúci povinný uvádzať vyobrazenie spoločne s logom autora, názvom v tvare JUSTIFY a názvom domu, pod ktorým je uvádzaný v Katalógu rodinných domov a na webovom sídle www.eurolineslovakia.sk8.3Kupujúci je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne k vybaveniu povolení potrebných k výstavbe jedného rodinného domu na mieste určenom v objednávke. V prípade porušenia tohto oprávnenia je autor oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny diela uvedenej na webových stránkach v danom čase a období a to za každý jednotlivý prípad porušenia. Zmluvná pokuta je splatná do troch dní odo dňa jej vyúčtovania.

9. Ochrana osobných údajov
9.1 Vyhlásenie spoločnosti. Spoločnosť Justify spol. s.r.o , je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.9.2 Zisťovanie a využívanie Vašich údajov. Z dôvodu správneho vybavenia Vašej objednávky a informovania o jej priebehu resp. o jej odoslaní potrebujeme poznať nasledovné údaje:•meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)•Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami)•voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)•telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)•katastrálne územie a parcelné číslo pozemku Kupujúceho
•ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka, prípadne iná požiadavka spracovaná. Pri platbe za tovar ( pri realizácii objednávky cez internet on-line formulárom na našej webovej stránke) nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-mail, ktoré vypĺňate pri objednávke. Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov využívame a jna naše vlastné marketingové účely a na účely informovania o službách pre zákazníkov. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Predávajúci ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracováva osobné údaje pre predávajúceho na účely a spôsobom, ktoré predávajúci stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním osobných údajov vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame ich spracovávateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Sú, to napr. doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.9.3Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade s§ 13 ods. 1., písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu určitú - na 10 rokov, zo zákona v účtovných dokladoch. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 21, 22 a23 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na výmaz osobných údajov(tzv. právo byť zabudnutý), ak bol splnený účel ich spracúvania.9.4Udelenie súhlasu s využívaním osobných údajov na marketingové účely. Vaše osobné údaje môžu byť použité na marketingové účely firmy na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti možnosť namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely a dodatočne má možnosť svoj súhlas odvolať. 9.5Udelenie súhlasu s využívaním osobných údajov na zaistenie zákazníckej podpory. Vaše osobné údaje môžu byť použité pre zaistenie zákazníckej podpory na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na zaistenie zákazníckej podpory.

10. Záverečné ustanovenia VOP
10.1Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.eurolineslovakia.sk10.2Vprípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné,neúčinné a /alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovení